تبلیغات
POLICYSTIR | وب سایت هواداران دانلود design,طراحی - دریافت کدهای اس ام اس sms اتفاقی POLICYSTIR | وب سایت هواداران دانلود design,طراحی - دریافت کدهای اس ام اس sms اتفاقی

 

 

 

کدهای اس ام اس sms اتفاقی :

توسط این سیستم می توانید به وبلاگ خود امکان نمایش اس ام اس های جدید را فراهم آورید . این سیستم به صورت اتفاقی در هر بازدید از سایت یا وبلاگ شما sms ی جدید را به نمایش می گذارد .

<!-- www.policystir.mihanblog.com Web Master Tools --><center><script type="text/javascript" src="http://www.bahar22.com/ftp/other/01/sms.js">  <a href="http://PolicyStir.mihanblog.com/extrapage/cods"><font face="tahoma"size="7">    دریافت کد sms   </font> </a>  <hr color="yellow"/><!-- standard HTML Color --> </script><!-- www.policystir.mihanblog.com Web Master Tools -->

 

دریافت کد پخش موزیک


<!-- www.PolicyStir.mihanblog.com -->
<!-- begin the script--><p align="center">
<OBJECT id=WindowsMediaPlayer1 height=45 width=210
classid=clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6 style="border-style: ridge; border-width: 1px">
<PARAM NAME="URL" VALUE="آدرس موزیک" ref>
<PARAM NAME="rate" VALUE="1">
<PARAM NAME="balance" VALUE="0">
<PARAM NAME="currentPosition" VALUE="0">
<PARAM NAME="defaultFrame" VALUE="">
<PARAM NAME="playCount" VALUE="1">
<PARAM NAME="autoStart" VALUE="-1">
<PARAM NAME="currentMarker" VALUE="0">
<PARAM NAME="invokeURLs" VALUE="-1">
<PARAM NAME="baseURL" VALUE="">

<PARAM NAME="volume" VALUE="60">
<PARAM NAME="mute" VALUE="0">
<PARAM NAME="uiMode" VALUE="full">
<PARAM NAME="stretchToFit" VALUE="0">
<PARAM NAME="windowlessVideo" VALUE="0">
<PARAM NAME="enabled" VALUE="-1">
<PARAM NAME="enableContextMenu" VALUE="-1">
<PARAM NAME="fullScreen" VALUE="0">
<PARAM NAME="SAMIStyle" VALUE="">
<PARAM NAME="SAMILang" VALUE="">
<PARAM NAME="SAMIFilename" VALUE="">
<PARAM NAME="captioningID" VALUE="">
<PARAM NAME="enableErrorDialogs" VALUE="0">
</OBJECT>
<a href="http://PolicyStir.mihanblog.com/extrapage/cods"><font face="tahoma"size="7">    دریافت کد پخش موزیک   </font> </a>
<!--end of the script-->
<!-- www.PolicyStir.mihanblog.com -->